Tấm úp đỉnh góc mái lợp Việt Pháp – Nhà sản xuất Nhựa Việt Pháp